Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle glasbewassing- en/of schoonmaak overeenkomsten tussen Zeelen Glasbewassing en opdrachtgever.

Artikel 1 Offerte

1.1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Een offerte is in ieder geval 1 maand geldig. Wanneer u na een maand van de offerte gebruik wilt maken, dient u navraag te doen of de offerte nog geldig is.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging
2.1  Een offerte voor bedrijven wordt een opdracht, zodra deze offerte schriftelijk of per mail is bevestigd. Bij opdrachten die voor langere periode met een bepaalde frequentie worden aangegaan, dient de opdrachtbevestiging te worden ondertekend door beide partijen. Deze wordt opgesteld door Zeelen Glasbewassing na akkoord op de offerten.
2.2  Bij particuliere werkzaamheden of eenmalige opdrachten kan een opdracht ook mondeling plaatsvinden. Voor particuliere glasbewassing worden geen facturen verzonden, daar dit wettelijk niet verplicht is. Het vooraf besproken bedrag kan contant, per pin, per betaalverzoek of per bank worden betaald. Voor andere werkzaamheden dan glasbewassing kan worden overeengekomen wel een factuur te verzenden.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst
3.1  Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden, de opdrachtbevestiging en de bepalingen van de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing. 3.2  De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur. Op zaterdagen, zondagen, feestdagen en in de avonduren worden geen werkzaamheden uitgevoerd, tenzij dit anders is opgenomen in de offerte.
3.3  Indien tijdens de uitvoering blijkt dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en deze afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 en in artikel 9.

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst
4.1  Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk of via email overeengekomen te worden in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Een wijziging in een overeenkomst is pas geldig als alle partijen de aanvullingsclausule hebben ondertekend.
4.2  Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt ten gevolge van wijzigingen in de betrokken cao, wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen met een dwingend karakter met betrekking op de te gebruiken materialen, transportmiddelen en dergelijke, kunnen deze wijzigingen eenzijdig door Zeelen Glasbewassing worden doorgevoerd. Wel worden de wijzigen minimaal één maand vooraf schriftelijk aangekondigd, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is.
4.3  Zeelen Glasbewassing is gerechtigd, de overeengekomen prijs jaarlijks per 1 januari (maar niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst) te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het CBS. De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de geldende prijs

4.4  De overeenkomst kan door elk der partijen schriftelijk of via email worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, met dien verstand echter, dat de overeenkomst voor bepaalde tijd alleen opzegbaar is indien niet aan de voorwaarden van het contract wordt voldaan.

Artikel 5 Hulpmiddelen en materialen
5.1  De benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn eigendom van Zeelen Glasbewassing en zijn onderdeel van de offerte, tenzij anders vermeld. De glazenwasserij is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
5.2  De opdrachtgever dient voor de werkzaamheden de benodigde toegang te verschaffen en dat het te wassen object bereikbaar is. Ook is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 6 Uitvoering Was- en Reinigingsbeurt

6.1  Was- en Reinigingsbeurten vinden plaats in overeenstemming met de afgesproken frequentie. Vooraankondiging hiervan geschied via telefonisch of WhatsApp contact en kan zonder gegronde reden niet worden geannuleerd.

6.2  Werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Wind, regen en vorst zijn echter geen belemmeringen om de wasbeurt uit te voeren, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. De wasbeurt zal dan verzet worden.

6.3  Open ramen en deuren, horren, uitstaande zonwering of gesloten rolluiken zullen er toe leiden, dat een of meerder ramen niet worden gewassen, hiervoor is wel het gehele bedrag van de wasbeurt verschuldigd

Artikel 7 Prijs
7.1  De prijs die wordt overeengekomen is gebaseerd op de opgegeven oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Indien een prijs op afstand is bepaald, waarvan later blijkt dat er onjuiste informatie is opgegeven door de opdrachtgever, worden de extra kosten doorberekend aan de opdrachtgever.
7.2 Indien er een prijswijziging plaatsvindt, met inachtneming van het genoemde in artikel 4, worden deze kenbaar gemaakt door middel van een prijswijzigingsbrief.

7.3. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en het alsdan geldende uurtarief.

7.4. Alle door Zeelen Glasbewassing opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij het werk op nacalculatie geschiedt, hierbij zal een uurtarief van € 45,- gehanteerd worden. (vastgesteld uurtarief op 1 juni 2021)

Artikel 8 Betaling
8.1  Facturering vindt plaats per maand of per opdracht, afhankelijk van de opdracht en de overeenkomst hiervan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2  De Glazenwasserij is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
8.3  In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten, inclusief die van de advocaat of gemachtigde van de glazenwasserij, voor rekening van de opdrachtgever.
8.4  In het geval de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorschriften voldoet of uitstel van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft de glazenwasserij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1  Zeelen Glasbewassing heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan derden en goederen van derden.
9.2  Wanneer er schade is ontstaan door toedoen van Zeelen Glsbewassing of door diens (ingehuurde) werknemers, dient deze schade zo snel mogelijk en uiterlijk 3 dagen na ontstaan te worden gemeld. Wanneer er pas na 3 dagen schade wordt gemeld, wordt door Zeelen Glasbewassing gekeken in hoeverre is na te gaan hoe de schade is ontstaan of dit eventueel te laten uitzoeken door een schade expert.
9.3  Zeelen Glasbewassing heeft het recht om foto en-/of videobeelden te maken van ontstane schade of deze op te vragen bij de persoon waarbij de schade is ontstaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht, dat wil zeggen bijzondere weersomstandigheden, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste twaalf weken waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, zullen alle partijen voor de resterende overmacht periode een andere aanneemsom overeenkomen.
10.2  In het geval van overmacht door afgekeurde of ondeugdelijke materialen, zoals gevelliften, toegangswegen en hangstellingen die door de opdrachtgever verzorgd of onderhouden dient te worden, waarbij Zeelen Glasbewassing de werkzaamheden niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom, tenzij Zeelen Glasbewassing nalatig is geweest in het melden van gebreken

Artikel 11 Privacy verklaring
Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, sms, WhatsApp of het contactformulier op onze website. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u een offerte opvraagt en/of klant van ons wordt en/of een contract afsluit. De persoonlijke informatie die wij kunnen verwerken zijn uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Verwerking gegevens
Wij verzamelen de volgende gegevens: Naam, Adres, Telefoonnummer en E-mailadres
Uw gegevens worden gebruikt om opdrachten (glasbewassing, reiniging of aanverwant) uit te voeren, om facturen/betaalverzoeken, offertes, en/of aanmaningen te versturen, om, indien gewenst, aan te geven wanneer de glasbewassing wordt uitgevoerd, of om (aangevraagde) informatie te verstrekken.

Social Media, marketing
Wij maken gebruik van social media uitsluitend voor het delen van informatie. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via sociale mediakanalen. Raadpleeg de privacyverklaring van de sociale mediakanalen indien u wilt nagaan hoe uw gegevens daar verwerkt worden.
Wij slaan geen gegevens op voor (in)directe marketing. Wij beschikken over folders welke via deur-tot-deur kan worden verspreid. Wij slaan pas gegevens op wanneer naar aanleiding hiervan een offerte wordt aangevraagd of opdracht wordt uitgevoerd.

Beveiliging
Wij stellen alles in werking om de privacy en veiligheid van ons netwerk te beschermen. Onze server wordt beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
Onze interne medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.
Desalniettemin, zijn wij niet in staat om garantie te bieden tegen verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

Uw rechten: toegang, wijzigen of verwijderen gegevens
Indien u een overzicht wenst te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt u dit schriftelijk bij ons aanvragen. Wij kunnen een extra controle doen om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Wij zullen persoonsgegevens die onjuist zijn, wijzigen of verwijderen.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te krijgen of uw gegevens wilt corrigeren, of als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@zeelenglasbewassing.nl.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te wijzigen of verwijderen. Ook kunt u de toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op per e-mail: info@zeelenglasbewassing.nl.
Aanvragen voor inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens worden binnen 30 dagen afgehandeld.

Opslaan gegevens
Wij slaan uw persoonlijke gegevens op, op een (externe)harde schijf, welke alleen toegankelijk is door ons eigen bedrijf. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar. Alle persoonsgegevens, buiten financiële gegevens, worden maximaal zeven (7) jaar opgeslagen. Hierna wordt alles vernietigd.

Algemene voorwaarden en privacy verklaring Zeelen Glasbewassing: Versie Juni 2021